Ogłoszenia

Świnoujście, 26.10.2020 r.


Regulamin edukacji zdalnej

 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określa zasady i warunki i kształcenia na odległość dla Uczniów i Nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.

 2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła. Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania
  i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www Szkoły.

 3. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących
  do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.

 4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych
  oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.

 5. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.

 6. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.

 1. Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania

 1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

 2. Warunkiem korzystania z usługi jest:

 1. posiadanie statusu ucznia Szkoły,

 2. posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia,

 3. założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć realizowanych online,

 4. założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli.

 5. akceptacja niniejszego regulaminu.

 1. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć.

 2. Szkolny administrator/dostawca usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane konfiguracyjne na adres poczty elektronicznej rodzica lub ucznia oraz nauczyciela. Rodzic / przedstawiciel prawny ucznia lub uczeń konfigurują usługę zgodnie z instrukcją na stronie logowania. Podczas pierwszego logowania, użytkownik (Uczeń lub przedstawiciel) zobowiązany jest do zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu.

 3. Zaprzestanie świadczenia usług następuje:

 1. z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,

 2. do 30 września roku, w którym uczeń ukończył szkołę,

 3. do maksymalnie 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych
  niż ukończenie,

 4. na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego skierowaną
  do Dyrektora Szkoły.

 1. Narzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji online

 1. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem
  i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.

 2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu, chyba że tę możliwość udostępni innemu uczestnikowi lekcji.

 3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców (np. „zamieszczam zestaw ćwiczeń logopedycznych dla Ani i Franka”). Linki do lekcji nie powinny być publikowane na stronie lub fanpage Szkoły.

 4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania.

 5. Do udziału w lekcji online konieczny jest mikrofon, poprzez który uczeń zgłasza swoją obecność.

 6. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.

 7. Nauczyciel na bieżąco wpisuje temat do e-dziennika oraz sprawdza obecność na lekcji. Nauczyciel we frekwencji wpisuje obecność/nieobecność/spóźnienie.

 1. Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania

 1. Nauczyciele prowadzą lekcje online i blogi na terenie szkoły, na sprzęcie komputerowym udostępnionym przez szkołę.

 2. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.

 3. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 4. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła.

 5. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się, czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją do właściwego adresata. Ponadto trzeba sprawdzić, czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail.

 6. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności:

 1. Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło,

 2. Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych,

 3. Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny.

 4. Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń znajdujących się w sieci domowej,

 5. Został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1.) na inny,

 6. Porad i wsparcia w zakresie konfiguracji sieci domowej, w tym jej zabezpieczenia na potrzeby pracy zdalnej udziela szkolny administrator usługi.

 1. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa:

 1. Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie,

 2. Zostały włączone automatyczne aktualizacje,

 3. Została włączona zapora systemowa,

 4. Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,

 5. Zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła użytkownika,

 6. Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej.

 1. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie (w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.

 2. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są:

 1. wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości,

 2. udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich,

 3. przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych
  i niezgodnych z prawem.

 1. Etykieta i zasady na lekcjach online

 1. Lekcje odbywają się zgodnie z planem. Wszystkie lekcje są online (na żywo).

 2. Lekcja online trwa 30-45 minut, pozostały ewentualnie czas jednostki lekcyjnej to praca własna ucznia i przygotowanie się do następnej lekcji.

 3. Na lekcji online i na blogu nauczyciel realizuje podstawę programową. Na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciel dobiera treści i metody do możliwości organizacyjnych i psychomotorycznych dzieci.

 4. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.

 5. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.

 6. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji.

 7. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.

 8. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.

 9. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.

 10. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.

 11. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.

 12. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.

 2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także odpowiedzialnością prawną.

 3. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy zgłaszać
  do Dyrektora Szkoły lub Administratora.

 4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili.
  O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Na podstawie regulaminu opracowanego przez p. P. Glena.

Publikacja: Świnoujście, 28.08.2020 r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. RP w Świnoujściu w okresie pandemii Covid - 19

Procedura organizacji pracy Szkoły


 1. Do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych typu kaszel, gorączka, duszności.

 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez żadnych objawów chorobowych (jw.) oraz gdy żaden z domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

 3. W szkole zalecane jest zasłanianie ust i nosa, szczególnie w miejscach gromadzenia się ludzi.

 4. Wszyscy wchodzący do szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania rąk zgodnie z zamieszczoną przy wejściu instrukcją użycia środka dezynfekującego.

 5. Osoby niebędące pracownikami szkoły zobowiązane są do zakrywania ust i nosa na terenie szkoły (maseczka, przyłbica). Udają się do sekretariatu (zgodnie z Procedurą postępowania wobec osób wchodzących do budynku A i budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu). Zachowują bezpieczny dystans.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas pierwszych odprowadzają dziecko do właściwej sali tylko przez pierwsze dwa tygodnie zajęć. Nie przemieszczają się po szkole. Zakrywają nos i usta podczas pobytu na terenie budynku.

 7. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów przewlekle chorych mogą przebywać na terenie szkoły w zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 8. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kaszlu i kichania, niedotykanie oczu, nosa i ust.

 9. W szkole może być mierzona temperatura za pomocą bezdotykowego termometru.

 10. Rodzic ucznia/opiekun prawny jest zobowiązany do wypełnienia zgody na pomiar temperatury dziecka w razie zaobserwowania objawów chorobowych u ucznia.

 11. Jeśli w szkole u ucznia zostaną zaobserwowane objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych (kaszel, gorączka, duszności), zostanie on zaprowadzony do izolatki. Natychmiast zostaną powiadomieni rodzice z prośbą o zabranie dziecka do domu.

 12. Szatnia szkolna jest wyłączona z użytku do odwołania. Uczniowie chowają wierzchnie odzienie w swoich szafkach.

 13. Nauczyciele podczas przerw i lekcji zwracają uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości między uczniami.

 14. Uczeń w czasie przerwy pięciominutowej przemieszcza się do sali, w której będzie miał lekcję, nie porusza się po szkole.

 15. W toaletach mogą znajdować się tylko dwie osoby.

 16. Podczas przerw piętnastominutowych uczeń przebywa w wyznaczonej strefie pod opieką nauczyciela dyżurującego.

 17. Podczas przemieszczania się po budynku szkolnym uczniowie korzystają z osobnej klatki schodowej do poruszania się w górę i w dół.

 18. Uczeń w czasie przerw obiadowych (piętnastominutowych) przebywa na boisku/dziedzińcu szkoły pod opieką nauczyciela dyżurującego.

 19. Uczeń korzystający ze stołówki szkolnej zachowuje dystans przed pomieszczeniem i w nim. Zalecane jest zakrywanie ust i nosa.

 20. Pomoce dydaktyczne po każdym użyciu są dezynfekowane.

 21. Uczeń posiada własne podręczniki i przybory, nie korzysta z przyborów innego ucznia.

 22. Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów.

 23. W gabinetach, w których znajduje się umywalka, dostępne jest mydło i ręcznik papierowy.

 24. W szkole wprowadzona jest dwuzmianowość zgodnie z poniższym planem godzin lekcyjnych oraz przerw:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.50 - 9.35

3. 9.40 - 10.25 10-min.

4. 10.35 - 11.20 obiadowa I

5. 11.35 - 12.20 obiadowa II

6. 12.35 - 13.20 obiadowa III

7. 13.35 - 14. 20

8. 14. 25 - 15.10

9. 15.15 - 16.00

10. 16.05 - 16. 50

11. 16.55 - 17. 40

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki


 1. Personel administracyjny szkoły powinien ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami.

 2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce powinna wynosić min. 1,5 m.

 3. Personel administracyjny szkoły wyposażony jest w środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej.

 4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie higieny, dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.

 5. Posiłki wydawane są zmianowo podczas trzech przerw (11.20-11.35, 12.20-12.35, 13.20-13.35). Zachowane są zasady ograniczenia liczby dzieci w stołówce - zgodnie z harmonogramem podziału klas.

 6. W oczekiwaniu na posiłek dzieci są zobowiązane do zachowania bezpiecznego dystansu, zalecane jest założenie maseczki.

 7. Stoliki na stołówce szkolnej ustawione są w odległości 1,5 m od siebie, ograniczona jest ilość uczniów przy jednym stoliku.

 8. Po każdym posiłku blaty, stoły i krzesła są dezynfekowane przez personel obsługi.

 9. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce w temp. 60⁰C.

 10. Posiłki powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.

 11. Zbędne wyposażenie stołówki powinno być usunięte.

 12. Poidełka szkolne są wyłączone z użytku do odwołania.


Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego


1. Podczas zajęć sportowych można wykorzystywać tylko te pomoce/przybory do ćwiczeń, które można skutecznie zdezynfekować, umyć.

2. Podłoga w sali gimnastycznej powinna być umyta/zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.

3. Zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na boisku szkolnym oraz na świeżym powietrzu na terenie szkoły (w miarę możliwości warunków pogodowych).

4. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Uczniowie zachowują wobec siebie dystans.

5. Nauczyciel wychowania fizycznego dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie korzystania z szatni przy sali gimnastycznej. Uczniowie korzystają z niej rotacyjnie. Nie gromadzą się przed szatnią.

6. Po powrocie z zajęć wychowania fizycznego oraz ze świeżego powietrza uczniowie muszą dokładnie umyć ręce.


Procedura bezpieczeństwa pracy biblioteki


 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie udostępniony rodzicom i uczniom przez e-dziennik.

 2. Pracownik biblioteki zachowuje odległość 1,5 m od ucznia.

 3. W bibliotece może znajdować się tylko dwoje uczniów wypożyczających książki.

 4. Należy jak najczęściej wietrzyć pomieszczenie, a blaty, klamki i inne powierzchnie często używane - dezynfekować.

 5. Przyjęte książki w bibliotece powinny zostać odłożone na czas dwudniowej kwarantanny.

 6. Po przyjęciu książki należy każdorazowo dezynfekować ręce i blat, na którym leżały książki.

 7. Komputer w bibliotece szkolnej jest wyłączony z użytku do odwołania.


Procedura bezpieczeństwa pracy świetlicy szkolnej


 1. Pracownik świetlicy szkolnej zachowuje odległość 1,5 m od ucznia.

 2. W świetlicy w budynku A mogą przebywać wyłącznie dzieci obojga rodziców pracujących po złożeniu stosownego oświadczenia.

 3. W świetlicy w budynku B przebywać może wyłącznie jedna klasa. Uczniowie siedzą w odpowiedniej odległości od siebie.

 4. Należy jak najczęściej wietrzyć pomieszczenie, a blaty, krzesła, klamki i inne powierzchnie często używane - dezynfekować po każdej grupie.

 5. Komputer w świetlicy szkolnej jest wyłączony z użytku do odwołania.


Procedura bezpieczeństwa pracy pracowni komputerowej


 1. Nauczyciel zachowuje odległość 1,5 m od ucznia.

 2. Należy jak najczęściej wietrzyć pomieszczenie, a blaty biurek, klamki, krzesła i inne powierzchnie często używane - dezynfekować kilka razy dziennie.

 3. W pracowni komputerowej po każdych zajęciach należy dezynfekować myszki, ekrany komputerów oraz wymieniać folię na klawiaturach.


Procedura bezpieczeństwa pracy obsługi Szkoły


 1. Personel szkolny powinien ograniczyć kontakt z uczniami i nauczycielami.

 2. Prace porządkowe wykonywane są systematycznie i solidnie, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.

 3. W pomieszczeniach sanitarnych wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk i stosowania środków dezynfekujących.

 4. Personel sprzątający odpowiedzialny jest za uzupełnianie dozowników na mydło, środki dezynfekujące i ręczniki papierowe.

 5. Urządzenia sanitarno-higieniczne należy na bieżąco dezynfekować i myć z użyciem detergentów.

 6. Personel sprzątający dba o dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek w salach lekcyjnych kilka razy dziennie. Dezynfekuje również sprzęt sportowy - po każdym użyciu.


Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika i ucznia


 1. Jeśli pracownik szkoły lub uczeń zaobserwuje u siebie objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych, pozostaje w domu i kontaktuje się w lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

 2. Jeśli pracownik lub uczeń szkoły poczuje się gorzej na terenie szkoły, a objawy będą wskazywały na zakażenie dróg oddechowych, zostanie odizolowany w IZOLATCE szkolnej.

 3. Pracownik kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady. Dyrektor szkoły informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świnoujściu.

 4. O zagrożeniu zostają powiadomieni pracownicy szkoły.

 5. W przypadku podejrzeń u ucznia Dyrektor zawiadamia rodziców ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.

 6. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania Dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.

 7. W przypadku stwierdzenia koronawirusa u pracownika/ucznia Dyrektor postępuje zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu. W przypadku chorego ucznia zawiadamia ponadto Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty oraz pozostałych rodziców.

 8. Obowiązkowa jest dezynfekcja miejsca pracy pracownika oraz pomieszczeń, w których przebywał chory pracownik/uczeń.

Publikacja: 25-04-2020 19:44

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach odbędzie się od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Publikacja : 22-04-2020 18:10

W linku znajduje się podręcznik opracowany w Urzędzie Miasta: Problemy techniczne w zdalnej edukacji - poradnik

Publikacja 10-04-2020 r. 09:29

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br. Egzamin ósmoklasistów przesunięty na drugą połowę czerwca.

Publikacja 7-04-2020 16:08

Drodzy Rodzice,

od 25.03 do końca kształcenia na odległość uczniowie będą mieć wpisywane we frekwencji ,,k". Zapewni to wszystkim równość wobec wymagań nauczania zdalnego, jednak nadal proszę pamiętać o obowiązku nauki. Uczniowie przesyłają prace i zaznaczają swoją obecność na lekcji na ustalonych wcześniej zasadach, są rozliczani przez nauczyciela i wychowawcę. Bardzo ważna jest ich sumienność i pracowitość, którą dostrzegamy i doceniamy. Wykazują się bowiem wielką odpowiedzialnością, zostając w domu i ucząc się.

Z wyrazami zdrowia Dyrekcja SP 1

Opublikowano: 7.04.2020 9:48

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Publikacja: 03-04-2020 10:10

Bardzo proszę o wypełnienie ankiety, która da nam informację zwrotną jak funkcjonuje kształcenie na odległość w naszej szkole. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Wypełniamy tylko raz.Dziękuję

Jarosław Lipiński

Publikacja 24-03-2020 r. 13:57

Zasady prowadzenia nauczania na odległość

w dniach 25.03-10.04.2020 w SP 1


 1. Kontakt uczeń-nauczyciel i rodzic-nauczyciel odbywa się na dotychczasowych zasadach (https://edu.pracowniasp1.pl/, e-dziennik).

 2. Ucznia nie obowiązują godziny lekcyjne, ale rozkład zajęć przedmiotowych w danym dniu.

 3. Uczeń ma obowiązek zrealizować zagadnienia z danego dnia według planu lekcji w godz. 8.00-18.30 z zachowaniem higieny pracy.

 4. Materiały do lekcji publikowane są na platformie edu.pracowniasp1.pl ok. godz. 8 każdego dnia.

 5. Frekwencja sprawdzana jest na podstawie informacji zwrotnej o zapoznaniu się z treścią lekcji na blogu nauczyciela lub przesłaniu wykonanych zadań.

 6. Za zapewnienie uczniowi warunków do pracy zgodnych z zasadami higieny pracy odpowiedzialny jest rodzic.

 7. Prosimy rodziców o kontrolowanie systematyczności pracy dzieci.

 8. Prosimy o zgłaszanie do sekretariatu problemów z edukacją na odległość.

 9. Szczegółowe zasady prowadzenia nauczania na odległości określa Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.


Regulamin kształcenia na odległość

w Szkole Podstawowej nr 1

im. Marynarki Wojennej RP

w Świnoujściu


§ 1.

Regulamin kształcenia na odległość obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu tylko w okresie wprowadzenia kształcenia na odległość przez Rozporządzenie MEN.

§ 2.

Regulamin reguluje kwestie związane z kształceniem na odległość w naszej szkole.

§ 3.

 1. Treści nauczania z każdej lekcji przekazywane są przez nauczyciela przy pomocy blogu. Do każdej klasy wysłany zostaje publiczny post na blogu nauczyciela.

 2. Nauczyciel zagadnienia z każdego dnia według planu umieszcza do godziny 8:00.

§ 4.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 1. z wykorzystaniem:

  1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

  2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

  3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

  4. innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

 2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

 3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

 4. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

§ 5.

Kształcenie na odległość odbywa się u ucznia w domu za pomocą narzędzi online (Internet) umieszczonych na szkolnej platformie Edukacja-OnLine:

 1. Arkusze.

 2. Classroom.

 3. Hangoust Chat.

 4. Darmowe aplikacje webowe.

 5. Dokumenty.

 6. Dysk w chmurze.

 7. eWywiadówka UONET+.

 8. Grupy Dyskusyjne.

 9. Jamboard

 10. Keep.

 11. Meet.

 12. Poczta.

 13. Prezentacje.

 14. Tworzenie, wstawianie i edytowanie rysunków.

§ 6.

Jeżeli uczeń nie ma dostępu do Internetu za pomocą:

 1. urządzeń mobilnych (smartfon, tablet),

 2. komputera,

to kontaktuje się ze szkołą telefonicznie.

§ 7.

W okresie kształcenia na odległość uczniów obowiązuje plan lekcji swojego oddziału bez wyznaczonych czasowo godzin lekcyjnych. Uczniowie mają czas na zapoznanie się z treścią zajęć i wykonanie zadań z dnia od godziny 8:00 - 18:30. Nauczyciele i uczniowie korzystają tylko z konta służbowego.

§ 8.

Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie kształcenia na odległość jest zapisany temat w dzienniku elektronicznym.

§ 9.

Zadania domowe są zapisywane w Dzienniku elektronicznym UONET+ do wiadomości rodziców i uczniów.

W okresie kształcenia na odległość obowiązuje ocenianie zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

§ 10.

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się w godzinach stałego planu danych zajęć po uprzednim kontakcie z nauczycielem. Zajęcia mogą zostać przełożone na czas po okresie zdalnego nauczania.

§ 11.

Wszystkie zadania z lekcji uczniowie wykonują w postaci cyfrowej np. formularze, arkusze, dokumenty, zdjęcia, itp.

§ 12.

Obecność/nieobecność na zajęciach jest odnotowana w dzienniku elektronicznym po uprzednim wysłaniu nauczycielowi wiadomości przez ucznia/rodzica/opiekuna o zapoznaniu się z treścią zajęć. Potwierdzenie wysyłane jest przy wykorzystaniu narzędzi ze szkolnej platformy Edukacja-OnLine (np. poczta, UONET+). Nauczyciel wpisuje frekwencje w każdym dniu po godzinie 19:00.

§ 13.

Nauczyciel ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

 3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

 4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

§ 14.

Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić ucznia jeżeli uczeń będzie nieobecny w danym dniu podczas kształcenia na odległość.

§ 15.

Za bezpieczeństwo i higienę pracy w czasie zdalnego nauczania odpowiadają opiekunowie.

---

Zarządzenie Nr 5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu

z dnia 24.03.2020 r.


w sprawie: w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.

Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00 i realizowane są zgodnie z planem umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

§ 2.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.i

§ 3.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez e-dziennik i e-maila. Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy będzie przez telefon.

§ 4.

Wszystkie sprawy związane z organizacją kształcenia na odległość reguluje Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu

§ 5.

Zarządzenie obowiązuje od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Publikacja: 16-03-2020 r. 15:40

Drodzy Rodzice,

od dziś funkcjonuje w naszej szkole zdalne nauczanie. Każdego dnia, zgodnie z planem, będą prowadzone zajęcia z poszczególnych przedmiotów. Prosimy o dopilnowanie, by dzieci systematycznie realizowały lekcje online, nie jest to bowiem czas wolny ani ferie. W tym tygodniu tematy mają charakter powtórkowy, jednak - jeśli zawieszenie zajęć się przedłuży - rozważamy prowadzenie kolejnych tematów lekcyjnych.

Jeśli Państwa dziecko nadal nie ma założonego konta na platformie pracowniasp1.pl, prosimy, by samodzielnie zadzwoniło do sekretariatu i zgłosiło taki fakt. Konto zostanie mu wtedy założone po wstępnej weryfikacji danych, by mógł bez przeszkód korzystać z dokumentów, prezentacji, classroom, itd.

Pozdrawiamy i życzymy zdrowia i spokoju.

Publikacja: 11-03-2020 18:33

Dodajemy informację, że obiady do piątku (12,13.03) wydawane są normalnie. Od poniedziałku szkoła całkowicie zamknięta. Rozliczenie za obiady nastąpi pod koniec miesiąca (podamy dokładne informacje na stronie szkoły).

Przypominamy, że nie jest to czas wolny dla dzieci. Będą im przesyłane zadania, część nauczycieli już umówiła się z dziećmi na formę pracy online. Proszę o umożliwienie dzieciom dostępu do komputera/telefonu i internetu. Szczególnie jest to ważne dla klas ósmych.

Prosimy o śledzenie strony szkoły, fb szkoły i e-dziennika. Tam na bieżąco będą dodawane informacje.

Więcej informacji prześlemy niebawem.

Publikacja: 11-03-2020 13:38

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


Źródło: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Publikacja: 10-03-2020 10:02

Szanowni państwo,

jako dyrektor wydałem zarządzenie odnośnie szkoły na dzień 11.03.2020 r. Dalsze kroki będą zapadały w uzgodnieniu z instytucjami do tego powołanymi.

Jarosław Lipiński

-----

Zarządzenie nr 3/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

im. Marynarki Wojennej RP W Świnoujściu

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia: Zagrożenia epidemią koronawirusa.

§ 1.

Od 11.03.2020 roku do odwołania do szkoły mają prawo wejść tylko pracownicy szkoły i uczniowie.

Uczniów po których przychodzą rodzice do świetlicy przyprowadza pracownik szkoły.

Do interesantów pracownicy szkoły wychodzą do wejścia do szkoły.

§ 2.

Wszystkie wyjścia uczniów poza szkołę i na wycieczki, zawody sportowe zostają zawieszone do odwołania.

§ 3.

Wszystkie zajęcia dodatkowe i zajęcia popołudniowe na terenie szkoły (hale sportowe, sale lekcyjne) z dniem 11.03.2020 r. są zawieszone do odwołania.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.03.2020 r.

Jarosław Lipiński