Ochrona Danych

Informacja o stronie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem zamieszczonych na stronie internetowej, a podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Jarosław Lipiński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP z siedzibą w Świnoujściu ul. Narutowicza 10;

2) inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP z siedzibą w Świnoujściu ul. Narutowicza 10 jest Pani Monika Lech monikajlech@gmail.com;

3) Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, na których publikację wyraził Pani/Pana zgodę, przetwarzane są w celach: informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP z siedzibą w Świnoujściu ul. Narutowicza 10 na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/e. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation –tekst opublikowany w Dzienniku UE);

4) odbiorcą danych osobowych w tym wizerunku na których publikację wyraził Pan/Pani zgodę będą użytkownicy internetu odwiedzający naszą szkolną stronę;

6) dane osobowe w tym wizerunek na których publikację wyraziła Pani/Pan zgodę będą przechowywane przez okres nauki szkolnej dziecka;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w tym wizerunku jest dobrowolne ;

Na stronie wykorzystujemy Cookies Zewnętrzne, które można wyłączyć w przeglądarce, w następującym celu: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizować użyteczność strony www, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics;

Wyciąg ze statutu

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

W statucie ustanawia się:

§ 9. ust.3

Dyrektor jako administrator danych odpowiada za bezpieczeństwo przetwarzania danych.

§ 34. ust. 8

Dyrektor szkoły jest administratorem danych osobowych

 1. Dyrektor jako Administrator Danych Osobowych w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.
 2. Realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą w szczególności dane osobowe uczniów, wychowanków, rodziców oraz pracowników i współpracowników szkoły.
 3. Sprawuje nadzór poprzez określenie osoby/podmiot/wykonawcę realizującego przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie zadań wymienionych w ust. 1), 2).
 4. Osoba/podmiot określony w ust. 3) podlega bezpośrednio administratorowi danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.

§ 55. ust. 8

Do zadań inspektora ochrony danych należy:

1) informowanie administratora oraz pracowników przetwarzających dane osobowe

o obowiązkach wynikających z przepisów prawa o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania przepisów w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków;

3) podejmowanie działań zwiększających świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

4) współpraca z organem nadzorczym;

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu prowadzącego;

6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych;

7) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

§ 55. ust. 9

Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Informacja dla rodziców

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu jest: Dyrektor Szkoły Jarosław Lipiński z siedzibą : ul. Narutowicza 10, 72-600 Świnoujście.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, a także przysługujących z tego tytułu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SP1 Panią Moniką Lech za pomocą adresu monikajlech@gmail.com, tel. + 48 603 810 331.

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji oświatowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.)

4. Dane osobowe przechowywane będą w budynku szkoły przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane będą przetwarzane.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej w Świnoujściu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwo danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

wdrożono

Zarządzeniem Dyrektora Nr 18/2018

z dn. 29.10.2018 r.

Obowiązuje od 29.10. 2018 roku.

Informacja dla rodzica lub opiekuna o założeniu konta email w szkole.

Szanowni Państwo,

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu korzystamy z pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni i pakietu Offica 365 firmy Microsoft dla edukacji. Prosimy o Państwa zgodę na utworzenie kont dla Państwa dziecka i zarządzanie tymi kontami. Pakiet narzędzi firmy Google i Microsoft, ułatwiają pracę w szkole i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu będą korzystać ze swoich kont do wykonywania zadań szkolnych, korzystania z konta UONET+ (dziennik elektroniczny), komunikowania się z nauczycielami i nauki umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w społeczności internetowej XXI wieku.

W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z następujących usług firmy Google:

 • Gmail
 • Classroom
 • Kontakty
 • Dysk
 • Dokumenty
 • Formularze
 • Grupy dyskusyjne
 • Keep
 • Arkusze
 • Prezentacje
 • Meet
 • Chat
 • Hangouts

W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z następujących usług firmy Microsoft:

 • OneDrive
 • Office 365
 • Outlook